Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019

Zgłoszenia kandydatów na ławników składamy do dnia 30 czerwca 2015 roku w Biurze Rady Gminy Cisek

wybory_ławników.jpeg
Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję lat 2016 - 2019 ustaliło dla Rady Gminy Cisek wybór 2 ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie- Koźlu.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku do biura Rady Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, pok. nr 32
Zgłoszenia dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników (Dz. U. Nr 121,poz.693).

Do karty zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się:

  • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
  • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby zgłaszanej,
  • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art.55 ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2005 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz.1027, z późn.zm.) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenie przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię/imiona, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Do zgłoszenia na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokument ten winien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW ZGŁASZAJĄ:
- prezesi sądów,
- stowarzyszenia, 
- inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
- oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN KTO:
 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2) jest nieskazitelnego charakteru, 
 3) ukończył 30 lat, 
 4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, 
 5) nie przekroczył 70 lat,
 6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ: 
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, 
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, 
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, 
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy, 
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy, 
6) duchowni, 
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Pobierz:

DOCDruk_zapytania_o_udzielenie_informacji_o_osobie.doc (56,00KB)
DOCKarta_zgloszenia_kandydata_na_ławnika_2015.doc (71,00KB)
DOCLista_osób_zgłaszajacych_kandydat_na_ławnika.doc (126,50KB)
DOCOświadczenie_o_karalności.doc (22,50KB)
DOCOświadczenie_o_władzy_rodzicielskiej.doc (24,00KB)

Przewiń do góry