Już otwarto drogę powiatową Roszowice - Cisek

Przebudowa drogi współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Droga_Roszowice_Cisek.jpegW pierwszych dniach maja 2015  roku Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu dokonał odbioru robót budowlano-drogowych na odcinku drogi powiatowej Roszowice - Cisek, a co za tym idzie udostępnił przedmiotową drogę uczestnikom ruchu drogowego do użytkowania.

"Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i nr 1404 O Cisek-Bierawa - Etap I" była realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (dofinansowanie – 85%).

Zadanie to obejmowało przebudowę drogi nr 1403 O na długości 4,894 km, od km 2+641 do 7+535 tj. początek - za miejscowością Roszowice, koniec - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1404 O Cisek – Bierawa. W ramach wykonanych prac droga docelowo uzyskała na całej długości szerokość 6,0 m o łącznej powierzchni jezdni 30.975 m² oraz obustronnych poboczach szerokości 0,50 m.

Zakres robót obejmował:
• prace pomiarowe,
• roboty rozbiórkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopów / nasypów pod przebudowywane elementy drogowe,
• wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywaną drogę,
• wykonanie warstw konstrukcyjnych pod przebudowywane pobocza oraz zjazdy,
• odnowa istniejących rowów i przepustów.

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 5 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 6 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16W - 7cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 20 cm,
- grunt stabilizowany cementem - 15 cm,
- istniejące podłoże gruntowe.

Wartość zadania wyniosła 5.739.517,88 zł, a wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe "M+"Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla.
Roboty rozpoczęły się 12 grudnia 2014 r. a zakończyły się 30 kwietnia 2015 r.

Informację przygotował: Arkadiusz Kryś

 

 

 

Przewiń do góry