Konsultacje społeczne w Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko

Możliwość udziału społeczeństwa w Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko dla projektów dokumentów : „Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020” oraz „Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020”.

stopka.jpegMożliwość udziału społeczeństwa w Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko dla projektów dokumentów :   „Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020” oraz „Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020”.

Szanowni Państwo.
Od  11  grudnia 2014 r. do 4 stycznia 2015 r. istnieje możliwość składania wniosków do projektu dokumentu pn.: „Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz „Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020”  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wszystkie materiały dostępne są do wglądu w jednostkach samorządu terytorialnego objętego projektem:
-  Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle: ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;
-  Urząd Gminy Bierawa: ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa;
-  Urząd Gminy Cisek: ul. Planetorza  52, 47-253 Cisek;
-  Urząd Gminy Pawłowiczki: Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki,
-  Urząd Gminy Polska Cerekiew: ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew;
-  Urząd Gminy Reńska Wieś: ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś;
-  Urząd Gminy Jemielnica: ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica;
-  Urząd Miejski Leśnica: ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica;
-  Urząd Miejski Strzelce Opolskie: Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie;
-  Urząd Gminy  Ujazd: ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd;
-  Urząd Miejski  Zawadzkie: ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie 

oraz  na stronie internetowej www.subregionkk.pl

Poza  projektami dokumentów wraz z oceną oddziaływana na środowisko  na stronie www.subregionkk.pl znajdą Państwo formularze konsultacyjne, które ułatwią składanie uwag i wniosków do opracowywanych projektów. 
Uwagi w formie ustnej, pisemnej oraz elektronicznie  można składać do 4 stycznia 2015 r.  bezpośrednio  w jednym  z biur podawczych w/w  j.s.t, od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania poszczególnych samorządów bądź przesyłając je na adres  poczty elektronicznej: .
Pragniemy również poinformować, że oba projekty dokumentów wraz z prognozami  oddziaływania na środowisko zostały już  pozytywnie zaopiniowane przez  Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu oraz Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Organ opracowujący projekty dokumentów zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)

Przewiń do góry