Dofinansowanie zakupu podręczników - Wyprawka szkolna 2014-2015

wyprawak_szkolna.jpegWójt Gminy Cisek informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III lub VI szkoły podstawowej.

wyprawak_szkolna.jpegWójt Gminy Cisek informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających  w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III lub VI szkoły podstawowej.
 
Pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego objęto także uczniów:
 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących (nowa grupa uczniów objętych programem),
 • z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją (nowa grupa uczniów objętych programem),
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (nowa grupa uczniów objętych programem),
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,  ze zm.), uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I i gimnazjów.
 
W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego
w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.). Oznacza to, że w roku 2014 kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.
 
Zgodnie z w/w Rozporządzeniem, tak jak w poprzednich latach, pomoc może być udzielona także uczniom z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Pomoc w tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły.  
 
Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów z klas II-III i VI szkoły podstawowej w gminie.
 
Zasady udzielania dofinansowania zakupu podręczników
 
Przyznanie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka),  a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka).
 
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do dnia 12 września 2014 roku w szkole, do której uczeń będzie uczęszczać w roku szkolnym 2014/2015.
 
Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć:
 
 1. Zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia – oświadczenie o wysokości dochodów;
 2. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy II, III lub VI szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć- zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;
 3. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
 4. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, ale znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.
 
Dodatkowe wyjaśnienia
 
Dyrektor szkoły dokona zwrotu rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) kosztów zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również kosztów zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.
 
Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 
Uwaga: W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”. 
Wysokość dofinansowania zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:
 

Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas I szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

do kwoty 175 zł

1) dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej,

2) dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, którzy uczęszczają do klasy II lub III szkoły podstawowej i nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

3) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas II-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum, którzy nie korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

do kwoty 225 zł

1) dla uczniów:

a) niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  niepełnosprawnych, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, którzy uczęszczają do klasy II lub III szkoły podstawowej i korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas II-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum

- korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów edukacyjnych, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł, tj. 192,50 zł

do kwoty 770 zł

1) dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;

2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV-VI szkoły podstawowej -niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 325 zł

1) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV-VI szkoły podstawowej - korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł, tj. 308,00 zł

do kwoty 770 zł

1) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym)  gimnazjum, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 350 zł

1) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum - korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł, tj. 303,50 zł.

do kwoty 607 zł

 

  Druki do pobrania:

 1. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015.
 2. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015 (dotyczy tylko uczniów słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym             z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I oraz gimnazjów).

Wyprawka 2014 – PDFWniosek 1.pdf (251,74KB)

Wyprawka 2014 – PDFWniosek 2.pdf (207,04KB).

Dodatkowych informacji udzielają dyrektorzy szkół.

Przewiń do góry