Elektroniczne akty prawne

Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2009 roku o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2009r. Nr 190, poz. 1473) na podstawie której Urzędy udostępniają nieodpłatnie zbiory aktów prawnych do powszechnego wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego.

elektroniczny_akt_prawny_jpeg.jpeg
Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2009 roku o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2009r. Nr 190, poz. 1473) na podstawie której Urzędy udostępniają nieodpłatnie zbiory aktów prawnych do powszechnego wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego.

Oto linki do elektronicznych aktów prawnych:

Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Uchwały Rady Gminy Cisek

Zgodnie z art. 29b ust. 1 wyżej wymienionej ustawy udostępnia się nieodpłatnie zbiory Dziennika UE w języku polskim w postaci elektronicznej pod podanymi niżej adresem: http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl

Przewiń do góry