Stwórz podwaliny subregionu

Powstają strategia rozwoju oraz program zintegrowanych inwestycji terytorialnych subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego. Zapraszamy do składania wniosków do projektów wyżej wymienionych dokumentów.

Zintegrowane inwestycje terytorialne to nowe narzędzie, które ma z założenia przyczyniać się do zwiększania efektywności realizacji polityki spójności. Przy pomocy tego instrumentu partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego, miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Inwestycje zintegrowane terytorialnie to także wyjście poza sztywne granice administracyjne gmin oraz powiatów i większe możliwości oddziaływania.

Poprzez Kędzierzyńsko-Kozielski Subregionalny Obszar Funkcjonalny (KKSOF) należy rozumieć teren obejmujący swoim zasięgiem następujące gminy położone w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim: gminę Kędzierzyn-Koźle, gminę Reńska Wieś, gminę Cisek, gminę Bierawa, gminę Pawłowiczki i gminę Polska Cerekiew oraz następujące gminy położone w powiecie strzeleckim: gminę Ujazd, gminę Leśnica, gminę Strzelce Opolskie, gminę Zawadzkie i gminę Jemielnica. Partnerami subregionu są także powiat kędzierzyńsko-kozielski i powiat strzelecki.

Podstawowe zagadnienia, jakie będą zawarte w dokumentach, to:

  1. Diagnoza obszaru wraz z analizą mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń,
  2. Cele i działania rozwojowe przeciwdziałające negatywnym zjawiskom i kreujące potencjał subregionu,
  3. Najważniejsze projekty wraz z ich charakterystyką (informacja o beneficjencie, wartość, wnioskowane dofinansowanie, źródła dofinansowania, termin realizacji i komplementarność z innymi projektami),
  4. System wdrażania projektów zintegrowanych terytorialnie wraz z propozycją optymalnego modelu zarządzania subregionem.

Ustalenia zawarte w strategii rozwoju oraz programie zintegrowanych inwestycji terytorialnych subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego wdrażane będą z zastosowaniem podejścia promującego rozwój lokalny kierowany przez społeczność, dlatego tak ważne jest zdanie mieszkańców obszaru na temat jego przyszłości.

Wnioski można składać na piśmie po opatrzeniu dopiskiem: „Wniosek – strategia KKSOF” w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Wydziale Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. Można je również wysłać drogą elektroniczną, także z dopiskiem: „Wniosek – strategia KKSOF” na adres:. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu, którego dotyczy. Można je składać w nieprzekraczalnym terminie do 27 czerwca 2014 roku.

Opracowanie strategii i programu jest częścią projektu pn. Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (KKSOF), który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, ogłoszonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Przewiń do góry