Konkurs na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku

Wójt Gminy Cisek ogłosił konkurs na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku. Tu dostępne są szczegóły dotyczące konkursu i terminu skadania ofert.

OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku.


Wójt Gminy Cisek ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku.

Kandydaci winni legitymować się wykształceniem wyższym i co najmniej trzyletnim stażem pracy.

Osoba wyłoniona w toku konkursu zostanie powołana na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na czas określony jednego roku, po upływie którego może być powołana na czas nieokreślony.

Oferty na piśmie można składać bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek lub wysłać pocztą na w/w adres w terminie do dnia 21 maja 2004r.

Szczegółowych informacji o wymaganiach stawianych kandydatom i warunkach zatrudnienia oraz o treści i formie oferty składanej w konkursie udziela Sekretarz Gminy Cisek, tel. 487-11-40.

* * *

Szczegółowa informacja

o wymaganiach stawianych kandydatom biorącym udział w konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku, warunkach zatrudnienia oraz treści i formie oferty konkursowej. 

1. Kandydat ubiegający się o stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku, zwany dalej kandydatem, winien posiadać wykształcenie wyższe i co najmniej trzyletni staż pracy, być osobą niekaraną i legitymować się stanem zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na stanowisku dyrektora gminnej instytucji kultury Preferowani będą kandydaci:

a) legitymujący się wykształceniem wyższym, o którym mowa w części A pkt 3 załącznika nr 6 do rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 26, poz. 234 z późn. zm.),

b) legitymujący się stażem pracy w instytucjach prowadzących działalność kulturalną lub w urzędach organów administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach ds. działalności kulturalnej,

c) znający co najmniej jeden język obcy i umiejący posługiwać się komputerem w zakresie przydatnym do pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

2. Kandydat wyłoniony w drodze konkursu zostanie powołany na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na czas określony jednego roku, po upływie którego może zostać powołany na czas nieokreślony.

3. Wynagrodzenie kandydata powołanego na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku ustalone będzie na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999r. w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz.U. Nr 45, poz. 446 z późn. zm.).

4. Oferta składana przez kandydata powinna zawierać:

a) podanie o powołanie na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku opatrzone imieniem, nazwiskiem i dokładnym adresem kandydata oraz datą,

b) życiorys zawierający opis posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

c) odpisy dyplomów i świadectw dotyczących posiadanego wykształcenia,

d) świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu,

e) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku dyrektora gminnej instytucji kultury wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,

g) oświadczenie o znajomości języka obcego z podaniem nazwy języka i stopnia znajomości (biegła, dobra, dostateczna, słaba) i umiejętności posługiwania się komputerem w zakresie przydatnym do pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

5. Do oferty należy dołączyć opracowaną przez kandydata koncepcję programu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku.

6. Oferty należy składać w terminie do dnia 21 maja 2004r. w sekretariacie Urzędu Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek.

7. Rozstrzygnięcie konkursu przez Wójta Gminy Cisek nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2004r. Przed tą datą Wójt Gminy Cisek może zaprosić kandydatów do siedziby Urzędu w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, w tym sprawdzenia znajomości języka obcego i umiejętności posługiwania się komputerem.

8. O treści rozstrzygnięcia konkursu Wójt Gminy Cisek zawiadomi wszystkich kandydatów.

Cisek, 2004.04.22.

Przewiń do góry