Wszczęto postępowanie dotyczące budowy drogi Błażejowice - Ponięcice

Postępowanie administracyjne dotyczy ustalenia warunków zabudowy.

Wójt Gminy zawiadamia, że na wniosek firmy : "Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany inż. Ryszard Warmiński Gierałtowice", zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Błażejowice-Ponięcice na terenie wsi Błażejowice.

Przedmiotowy wniosek jest do wglądu w Urzędzie Gminy, pok. Nr 23 w godzinach pracy Urzędu.

W ciągu 7 dni od daty niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy i zgłosić ewentualne uwagi lub wnioski.

Zobacz ZAWIADOMIENIE .

Przewiń do góry