Informacja o pomocy finansowej dla osób poszkodowanych przez powódź

Pracownicy socjalni będą przeprowadzali na terenie gminy wywiady środowiskowe z osobami poszkodowanymi. Po ustaleniu na miejscu strat uniemożliwiających funkcjonowanie w życiu codziennym, rodzina otrzyma Kartę Powodzianina, uprawniającą do otrzymania pomocy.

Pracownicy socjalni będą przeprowadzali na terenie gminy wywiady środowiskowe z osobami poszkodowanymi. Po ustaleniu na miejscu strat uniemożliwiających funkcjonowanie w życiu codziennym, rodzina otrzyma Kartę Powodzianina, uprawniającą do otrzymania pomocy. Pomoc ta ma charakter doraźny i w wielu przypadkach nie pokryje rzeczywistych strat. Celem jednorazowej zapomogi pieniężnej jest doraźna pomoc osobom, które wskutek powodzi nie mogą prowadzić gospodarstwa domowego w miejscu zamieszkania. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. W sytuacjach spornych GOPS zwróci się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  o wyjaśnienie, lub też wytyczne w konkretnej sprawie poszkodowanego.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 77 487118.

Wywiady środowiskowe będą przeprowadzane od środy 26 maja 2010r.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pomoc jest przeznaczona dla rodzin lub osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych, budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych.

W trakcie naliczania wysokości zasiłku pomocowego będą brane pod uwagę:

  • Możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu. Czy może ono stanowić schronienie  dla poszkodowanych, czy nie stwarza dodatkowego zagrożenia na skutek uszkodzeń, czy konieczne jest zapewnienie innego schronienia w okresie przejściowym.
  • Prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, jakie trzeba pilnie dokonać, by móc zaspokoić niezbędne potrzeby życiowe.
  • Rzeczywiste straty w gospodarstwie domowym (podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, czy są zapasy żywności i dostęp do wody pitnej).

Wysokość tej pomocy będzie wynosiła do 6 tys. złotych i będzie wypłacana jako zasiłek celowy na podstawie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna: art. 40 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej

Przewiń do góry