Charakterystyka Gminy

Gmina zajmuje powierzchnię 71 km2, co stanowi 0,83 % ogólnej powierzchni województwa opolskiego

Gmina_Cisek.gifObszar gminy Cisek graniczy :

 • od wschodu – z gminą Bierawa,
 • od południa – z gminą Kuźnia Raciborska i Rudnik 
  (województwo śląskie),
 • od południowego zachodu – z gminą Polska Cerekiew,
 • od północnego zachodu – z gminą Reńska Wieś,
 • od północy – z miastem Kędzierzyn – Koźle.


Jej obecny kształt i wielkość ustanowiono 1 stycznia 1973 roku, po reformie administracyjnej państwa. W skład gminy wchodzi 14 sołectw : Błażejowice, Cisek, Dzielnica, Kobylice, Landzmierz, Łany, Miejsce Odrzańskie, Nieznaszyn, Podlesie, Przewóz, Roszowice, Roszowicki Las, Steblów i Sukowice.

Gmina zajmuje powierzchnię 71 km2, co stanowi 0,83% ogólnej powierzchni województwa opolskiego. Na dzień 31 grudnia 2022 roku gminę Cisek zamieszkiwało 5.237 mieszkańców, w tym: 2.755 kobiet i 2.482 mężczyzn. Gęstość zaludnienia wyniosła 74,92 mieszkańców na 1 km2.

Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo.
Jego rozwojowi sprzyjają bardzo dobre warunki środowiska przyrodniczego. Obszar gminy jest prawie bezleśny. Użytki rolne zajmują aż 88% jej powierzchni, a lasy niecały 1%. Ponadto gmina pełni uzupełniającą funkcję mieszkaniową, na którą zasadniczy wpływ ma sąsiedztwo Kędzierzyna – Koźla.

W gminie znajdują się:

 • 2 przedszkola,
 • 4 szkoły podstawowe,
 • pełnowymiarowa hala sportowa, 
 • 2 ośrodki zdrowia, 
 • 1 biblioteka i 1 filia biblioteczna,
 • Gminny Ośrodek Kultury,
 • 8 jednostek OSP,
 • 4 kluby sportowe,
 • kompleks boisk "Orlik",
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • filia Powiatowego Banku Spółdzielczego, 
 • Filia Urzędu Pocztowego,
 • Oddział PTTK


W latach 1992 – 1998 w całej gminie założono wodociągi oraz wybudowano nową stację uzdatniania wody. W 1999 roku zakończono inwestycje wodociągowe w gminie oddaniem do użytku zbiorniku wyrównawczego o pojemności 200 m3.

Gmina posiada zorganizowany system gospodarki odpadami stałymi i nieczystościami płynnymi w ramach Międzygminnego Związku "Czysty region" w Kędzierzynie-Koźlu.

Od 1997 roku obszar całej gminy pokryty jest siecią telefoniczną, a od grudnia 1999 roku praktycznie cała gmina jest w zasięgu telefonii komórkowej czterech operatorów.

Na bazie koncepcji skanalizowania gminy wybudowano kolektor sanitarny pod rzeką Odrą we wsi Kobylice, którym odprowadzane są ścieki do nowej oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie - Koźlu. Skanalizowano wieś Kobylice a w kwietniu 2015 roku zakończono budowę kanalizacji we wsi Landzmierz. Obecnie prowadzone są prace związane z budową kanalizacji we wsi Cisek.

Od 2004 roku sukcesywnie budowane były lewobrzeżne obwałowania rzeki Odry. Dzisiaj mamy wybudowany wał ciagły na całej długości nadodrzańskiej granicy gminy Cisek, który ochrania tereny sołectw: Kobylice, Landzmierz, Cisek, Roszowicki Las, Przewóz, Podlesie i Miejsce Odrzańskie. W niedalekiej przyszłości wzdłuż obwałowań ułożona zostanie ścieżka rowerowa.

Gmina uczestniczy aktywnie w programie “Odnowa wsi”, do którego przystąpiły miejscowości Gminy Cisek.

Teren naszej gminy wyposażony jest w dobrą infrastrukturę komunalną oraz odpowiednią bazę kulturalną, sportową i oświatową. Między innymi przy Publicznym Gimnazjum w Cisku funkcjonuje hala sportowa wyposażoną w trzy pełnowymiarowe boiska sportowe, z widownią na 165 miejsc siedzących. W czasie pracy szkoły służy ona uczniom jako sala gimnastyczna. Popołudniami udostępniana jest zorganizowanym grupom młodzieży, klubom sportowym i mieszkańcom gminy. W podobny sposób działa nowe boisko "Orlik" powstałe przy Szkole Podstawowej w Roszowickim Lesie.
W każdej miejscowości gminy funkcjonują nowe bądź wyremontowane świetlice wiejskie, które z Gminną Biblioteką Publiczną w Cisku i jej Filią w Łanach oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Cisku dbają o rozwój gminnej kultury. Przy tych obiektach powstały też nowe i bezpieczne place zabaw dla dzieci.

Wybudowaliśmy w 2014 roku nowoczesny budynek gminnego przedszkola w Cisku na 100 miejsc. Wcześniej oddaliśmy do użytku obiekt wielofunkcyjny w Łanach z remizą strażacką, biblioteką, ośrodkiem zdrowia i świetlicą wiejską. Rozbudowliśmy dom wielofunkcyjny w Roszowickim Lesie o remizę strażacką a w Nieznaszynie wybudowaliśmy nowy obiekt dla strażaków.

Stałymi imprezami kulturalnymi gminy są:

 • zawody strażackie o Puchar Wójta Gminy,
 • turniej piłkarski o Puchar Wójta Gminy,
 • Dożynki Gminne z konkursem koron żniwnych,
 • Święto Chleba,
 • Śląskie Wesele,
 • Heimattreffen,
 • Olimpiada Śląska,
 • spływ pływadeł na Odrze.
Przewiń do góry