Zgłaszanie kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych

w wyborach do Sejmu i Senatu RP.

Aby 25 września 2005r. (dzień wyborów) pracować w obwodowej komisji wyborczej należy zgłosić się do jednego z komitetów wyborczych. Komitety te powoływane są przez partie polityczne lub koalicje partii, a także przez niezwiązaną z żadną z partii grupę lub organizację jako Komitet Wyborczy Wyborców.

W siedzibie komitetu należy zgłosić chęć pracowania w obwodowej komisji wyborczej z ramienia tej partii politycznej lub organizacji, której komitet wyborczy się wybrało.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w  wyborach do Sejmu i do Senatu RP odbywają się na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 roku (Dz. U. nr 84, poz. 921 z poźn. zm.) w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonują pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione na druku określonym w w/w rozporządzeniu.
Komitet wyborczy może zgłosić tylko 1 osobę do każdej obwodowej komisji wyborczej w danej gminie.

Na terenie gminy Cisek utworzono 4 obwodowe komisje wyborcze.

Kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej może być każda osoba, posiadająca prawa wyborcze, zamieszkująca na terenie gminy Cisek i ujęta w stałym rejestrze wyborców gminy Cisek.

Pełnomocnicy komitetów wyborczych zgłaszają do Wójta Gminy listy kandydatów do prac w komisjach.  W wyborach do Sejmu i do Senatu zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych są przyjmowane w Urzędzie Gminy Cisek do dnia 26 sierpnia br. (piątek) do godz. 15:00 w pokoju nr 14.

W skład każdej z obwodowych komisji w wyborach parlamentarnych powołuje się 11 osób. Dziesięcioro z nich to kandydaci zgłoszeni przez pełnomocników komitetów. Jedenasty członek komisji to pracownik samorządu gminnego lub gminnej jednostki organizacyjnej delegowany przez Wójta Gminy.

W przypadku zgłoszenia większej niż przewidziano ilości osób dla poszczególnych obwodowych komisji wyborczych, o przydziale do pracy w komisji zdecyduje losowanie.


Przewiń do góry